Go Top
 
 
 
 
Home > News
  News
 
No. Date Title Viewer
01 2019/08/21 Display International 2019 31387
02 2015/09/15 2015 Touch Taiwan 觸控面板暨光學膜製程、設備、材料展覽會 2552
03 2015/10/23 工程处组织内新增自动化部 2145
04 2015/11/03 2015/10/19 榮獲勞動部勞動力發展署 1607
05 2013/03/20 國際製造工程學會中華民國分會第十七屆第二次理監事聯席會5月4號於旭東機械工業股份有限公司(中部科學工 1134
06 2013/03/20 有機發光顯示器高精度外引腳黏合設備研發計畫,獲經濟部工業局主導性新產品開發計畫補助審查通過。 1030
1